Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 กฎระเบียบหอพัก
 โครงสร้างฝ่ายงาน
 Webboard
 Contact

วัน อังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558
Your IP is : 54.145.130.116

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล
  นายพีระพงษ์ ฉิมวิลัยทรัพย์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7117
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวรสสุคนธ์ ธีระเศรษฐชัย
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7070
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวชัชนี ไชยวงค์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิรันดา ชุ่มมงคล
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7103
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอุทัยวรรณ จูศิริ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพินัทดา สุวรรณไชยศรี
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7116
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนพมาศ จันทรพิทักษ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
 
ชื่อ - สกุล
  นายธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7032
 
ชื่อ - สกุล
  นายสถาพร สริมา
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7033
 
ชื่อ - สกุล
  นายระวี พูลสุวรรณ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7104
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวธันยชนก คำสาร
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอุลัยกรณ์ สิงห์สุข
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7012
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเพ็ญประภา บุญตัน
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7116
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปวีณ์นุช ปรีชาบริสุทธิ์กุล
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7109
 
รวมทั้งหมด 14 คน 1 หน้า : 1


Office of Student Dormitory
Office of Student Dormitory , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100