Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 กฎระเบียบหอพัก
 โครงสร้างฝ่ายงาน
 Webboard
 Contact

วัน จันทร์ ที่ 18 มกรามก 2564
Your IP is : 192.168.0.1

 

บุคลากร

ชื่อ - สกุล
  นายพีระพงษ์ ฉิมวิลัยทรัพย์
ตำแหน่ง
  หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา
ติดต่อ
  0-5391-7117
การศึกษา
  - ปริญญาโท
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวรสสุคนธ์ ธีระเศรษฐชัย
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7070
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวชัชนี ไชยวงค์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิรันดา ชุ่มมงคล
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7103
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอุทัยวรรณ จูศิริ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพินัทดา สุวรรณไชยศรี
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7116
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นายธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7032
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นายสถาพร สริมา
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7033
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นายระวี พูลสุวรรณ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7104
การศึกษา
  - ปริญญาโท
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวธันยชนก คำสาร
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7071
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอุลัยกรณ์ สิงห์สุข
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7012
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเพ็ญประภา บุญตัน
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7116
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปวีณ์นุช ปรีชาบริสุทธิ์กุล
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7109
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนิภาพร สงคำ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7111
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิจิตรา หนูนิล
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7109
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวทริยา องค์การ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7018
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวเพ็ญประภา ราวิชัย
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7116
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7106
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปรียาพร พรหมมา
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7113
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวโสจิลักษณ์ ญานะประเสริฐ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7101
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
   
 
ชื่อ - สกุล
  นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อปาละ (ช่างเทคนิค)
ตำแหน่ง
 
ติดต่อ
  0-5391-7074
 
ชื่อ - สกุล
  นายตา ศรีวงศ์อภิชัย (ผู้ช่วยช่าง)
ตำแหน่ง
 
ติดต่อ
  0-5391- 7074
 
ชื่อ - สกุล
  นายพิพัฒน์ บุญมา (ผู้ช่วยช่าง)
ตำแหน่ง
 
ติดต่อ
  0-5391-7074
 
รวมทั้งหมด 23 คน 1 หน้า : 1


Office of Student Dormitory
Office of Student Dormitory , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100