Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 กฎระเบียบหอพัก
 โครงสร้างฝ่ายงาน
 Webboard
 Contact

วัน จันทร์ ที่ 18 มกรามก 2564
Your IP is : 192.168.0.1

 

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.

การเข้า-ออกหอพัก

1.1
หอพักเปิดเวลา 06.00 น หอพักปิดเวลา 22.00 น
1.2
กรณีนักศึกษากลับเข้าพอพักหลังเวลา 22.00 น ที่ปรึกษาหอพักจะดำเนินการตักเตือน หรือลงโทษ
ตามประกาศหอพักนักศึกษาและระเบียบวินัยนักศึกษายกเว้นจะได้รับการอนุญาติจากที่ปรึกษาหอพักเป็นกรณีไป
1.3
การเข้าหอพักให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักกับพนังงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร และเมื่อออกจากหอพักให้นำบัตรนักศึกษาหอพักติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
1.4
ในวันปกติเวลาปิดโทรทัศน์ 23.00 น วันหยุดปิด 24.00 น
   
2.
การมาเยี่ยมผู้พักให้เยี่ยมได้เฉพาะสถานที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามขึ้นบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
   
3.
ห้ามนักศึกษามิให้ก่อความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงและห้องใกล้เคียง โดยเด็ดขาด
3.1 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
3.2 ห้ามดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด ในหอพักโดยเด็ดขาด
3.3 ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เชื่อปะทุ ประทัด หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดี่ยวกันอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอัคคีภัย หรือเกิดอันตราย ตลอดจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้อื่นเข้ามาในหอพัก โดยเด็ดขาด
3.4 ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก หรือ ห้องพัก
3.5 ห้ามส่งเสียงดัง หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยอื่นโดยเด็ดขาด
   
4.
ห้ามนำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ใดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามประกาศ
หอพักเข้าไปใช้ในหอพักหรือในห้องพัก ได้แก่ โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไมโครเวฟ ตู้เย็นเครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้น
   
5.
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำเข้าหอพักได้แก่ วิทยุ ( ไม่ใช่เครื่องเสียง) ไดร์เป่าผม พัดลม คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนี้ให้สอบถามที่สำนักงานหอพักก่อนนำขึ้นหอพัก หากตรวจสอบว่าเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะทำการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทันที
   
6.
ห้ามนำวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด
   
7.
ห้ามประกอบอาหารในหอพักโดยเด็ดขาด
   
8.
ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้าย อุปกรณ์ทุกชนิดในห้องพัก และในหอพัก
   
9.
ห้ามนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าหรือขึ้นมาบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
   
10.
การออกไปค้างคืนนอกบริเวณหอพัก กรณีเช่น กลับบ้านหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเขาหอพักตามเวลาที่กำหนด
   
11.
ห้ามจัดงานเลี้ยง หรือสังสรรค์ งานรื่นเริง ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาหอพัก
   
12.
หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ระเบียบและหน้าที่ของนักศึกษาในหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามที่ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ 2542

หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดในหอพักนักศึกษา Download

 

 
Office of Student Dormitory
Office of Student Dormitory , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100