Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 กฎระเบียบหอพัก
 โครงสร้างฝ่ายงาน
 Webboard
 Contact

วัน จันทร์ ที่ 18 มกรามก 2564
Your IP is : 192.168.0.1

 

ปณิธานหอพักนักศึกษา

    อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา นำพาความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

หอพักนักศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และเป็นศูนย์รวมการศึกษา หอพักนักศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และเป็นศูนย์รวมการศึกษา ที่ฝึกให้นักศึกษารู้จักเอื้ออาทรต่อกัน (Living Learning and Caring Center)

แผนงานหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาเป็นสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดให้เป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบาย
ไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางด้านสังคม ส่งเสริมบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษาให้
อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมใน
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ

ภารกิจ

1.

จัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งชายและหญิง เข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

2. จัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงเข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามความประสงค์ของนักศึกษา
3. จัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆของนักศึกษาหอพัก
5. จัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้น่าอยู่ และเหมาะสมกับนักศึกษา

เป้าหมาย

1.

เป็นสถานที่พักอาศัยที่ สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยไม่ต้องเดินทางไกล
3. เปิดโอกาสให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. ส่งเสริมบรรยากาศในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้อบอุ่นเหมือนบ้านและเอื้ออำนวยต่อการศึกษา
5. สนับสนุนให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งหอพักนักศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.

เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยแก่นักศึกษา

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสังคมแก่นักศึกษา จากการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นระเบียบ และมีระเบียบ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของนักศึกษาหอพัก
4. เพื่อให้นักศึกษาได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาเล่าเรียนและได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีประโยชน์และพัฒนาบุคลิกภาพ

อาคารหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีดังนี้

 

1. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F 1

2. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F2

3. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F3

4. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F4

5. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F5

6. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก F6

7. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย หอพัก ลำดวน 1

8. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย หอพัก ลำดวน 2

9. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ชาย หอพัก ลำดวน 3

10. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก ลำดวน 4

11. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก ลำดวน 5

12. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก ประเสริฐ

13. หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก บุญทรง

14. หอพักนักศึกษานานาชาติชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป หญิง หอพัก เภา สารสิน


Office of Student Dormitory
Office of Student Dormitory , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100